Home / ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

โครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า หัวข้อ “กลยุทธ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการทำงาน”

วันนี้ (16 กรกฎาคม 2560) งานบริการศิษย์เก่า กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า หัวข้อ “กลยุทธ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการทำงาน”

Read More »

โครงการพบปะศิษย์เก่ากัมพูชา “กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพบปะศิษย์เก่า กัมพูชา “โครงการพระราชทานความช่วยเ หลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”

Read More »

มมส จัดโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า หัวข้อ “พัฒนาตน พัฒนางาน สร้างจิตสำราญ เพื่องานสำเร็จ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559 ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี จัดโดยงานบริการศิษย์เก่า กองประชาสัมพันธ์และกิจการต ่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการบริการวิชาการ แก่ศิษย์เก่า หัวข้อ “พัฒนาตน พัฒนางาน สร้างจิตสำราญ เพื่องานสำเร็จ”

Read More »

มมส จัดโครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า “เส้นทางอาชีพสู่อาเซียน”

เมื่อวันที่ 19 มกราคม  2556  ณ โรงแรมสีมาธานี  จังหวัดนครราชสีมา  กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยงานบริการศิษย์เก่า จัดโครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า เรื่อง “เส้นทางอาชีพสู่อาเซียน”

Read More »