Home / ข่าวทั้งหมด / มมส จัดโครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า “เส้นทางอาชีพสู่อาเซียน”

มมส จัดโครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า “เส้นทางอาชีพสู่อาเซียน”

เมื่อวันที่ 19 มกราคม  2556  ณ โรงแรมสีมาธานี  จังหวัดนครราชสีมา  กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยงานบริการศิษย์เก่า จัดโครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า เรื่อง “เส้นทางอาชีพสู่อาเซียน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  สมัปปิโต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง  “ศิษย์เก่ากับเส้นทางอาชีพสู่อาเซียน”  

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เล็งเห็นความสำคัญของศิษย์เก่า ที่มีทั่วภูมิภาค และหลากหลายอาชีพ ควรจะต้องเพิ่มพูนความรู้เพิ่มเติมให้กับศิษย์เก่า และสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้บริการวิชาการ เพิ่มพูนความรู้แก่ศิษย์เก่า ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้สร้างความสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อศิษย์เก่า ซึ่งนับว่าเป็นความผูกพัน นับตั้งแต่เมื่อครั้งเป็น วิทยาลัยวิชาการศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม และจนกระทั่งเป็น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาร่วมระลึกถึงความหลังเมื่อครั้งก่อน

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วย การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เส้นทางอาชีพสู่อาเซียน”  วิทยากรโดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐนนท์  ตราชู  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์  พรหมสัตยพรต รองคณบดีฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์และการจัดการศึกษานอกที่ตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธศิริสุทธิ์  รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมเวทีเสวนา  พร้อมร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของศิษย์เก่า ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิษย์เก่า โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา  ภูผาหลวง
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

About admin

Check Also

โครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า หัวข้อ “กลยุทธ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการทำงาน”

วันนี้ (16 กรกฎาคม 2560) งานบริการศิษย์เก่า กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า หัวข้อ “กลยุทธ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการทำงาน”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *