Home / ข่าวทั้งหมด / มมส จัดโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า หัวข้อ “พัฒนาตน พัฒนางาน สร้างจิตสำราญ เพื่องานสำเร็จ

มมส จัดโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า หัวข้อ “พัฒนาตน พัฒนางาน สร้างจิตสำราญ เพื่องานสำเร็จ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559 ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี จัดโดยงานบริการศิษย์เก่า กองประชาสัมพันธ์และกิจการต ่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการบริการวิชาการ แก่ศิษย์เก่า หัวข้อ “พัฒนาตน พัฒนางาน สร้างจิตสำราญ เพื่องานสำเร็จ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและว ิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อ มปาฐกถาพิเศษ “ศิษย์เก่ากับการพัฒนามหาวิ ทยาลัยมหาสารคาม” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาส ัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของ การจัดงาน

สำหรับการจัดโครงการในครั้ง นี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส ร้างเสริมองค์ความรู้ในด้าน ต่างๆ ให้แก่ศิษย์เก่าของมหาวิทยา ลัยมหาสารคาม เพื่อให้ศิษย์เก่าได้มีความ รู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการท ำงานมากยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับไป ใช้ให้เกิดประโยชน์ในสายวิช าชีพของตนต่อไป งานบริการศิษย์เก่า จึงได้ดำเนินโครงการบริการว ิชาการแก่ศิษย์เก่ามาอย่างต ่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ มพูนความรู้ในด้านต่างๆให้แ ก่ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึก ษาจากรั้วมหาวิทยาลัยมหาสาร คาม ตลอดจนเพื่อสร้างสัมพันธ์อั นดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร ะหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยา ลัยมหาสารคาม

ในครั้งนี้ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต ่างประเทศ โดยงานบริการศิษย์เก่า จัดโครงการบริการวิชาการแก่ ศิษย์เก่า หัวข้อ “พัฒนาตน พัฒนางาน สร้างจิตสำราญ เพื่องานสำเร็จ”ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ในกา รทำงาน โดยเน้นสร้างเสริมพลังใจแห่ งความเบิกบาน มีความสุขในการทำงาน แม้ว่าจะมีอุปสรรคหรือปัญหา ต่างๆ เกิดขึ้น ก็สามารถฝ่าฟันและยิ้มสู้กั บปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถเรียนรู้การทำง าน ด้วยความคิดและจิตใจที่สร้า งสรรค์ อันจะส่งผลทำงานให้สำเร็จอย ่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์  รัตนพร จากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม เป็นวิทยากรในการบรรยาย และจัดกิจกรรมสร้างเสริมควา มรู้และสร้างพลังใจที่เบิกบ านเพื่อพัฒนาตน พัฒนางานให้มีความสำเร็จและ มีความสุขควบคู่กันไป โดยมีศิษย์เก่าจากหลากหลายว ิชาชีพเขตภาคตะวันออกเฉียงเ หนือ เข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน

<<ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง/สุพรรณี นัดสันเทียะ
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 

About admin

Check Also

โครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า หัวข้อ “กลยุทธ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการทำงาน”

วันนี้ (16 กรกฎาคม 2560) งานบริการศิษย์เก่า กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า หัวข้อ “กลยุทธ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการทำงาน”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *