Home / ข่าวทั้งหมด / โครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า หัวข้อ “กลยุทธ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการทำงาน”

โครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า หัวข้อ “กลยุทธ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการทำงาน”

วันนี้ (16 กรกฎาคม 2560) งานบริการศิษย์เก่า กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า หัวข้อ “กลยุทธ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการทำงาน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ “ศิษย์เก่ากับการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม” นางจุฑามาศ ภิญโญศรี หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ในการนี้ นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเสริมองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ให้แก่ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้ศิษย์เก่าได้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการทำงานมากยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสายวิชาชีพของตนต่อไป งานบริการศิษย์เก่า จึงได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่ามาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆให้แก่ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในครั้งนี้ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ โดยงานบริการศิษย์เก่า จัดโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า หัวข้อ “กลยุทธ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการทำงาน” ขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้ศิษย์เก่าได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตนเองสามารถปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตลอดจนเพื่อช่วยให้ศิษย์เก่าได้พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้ดูดีสง่างาม และน่าเชื่อถือสร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นและผู้มาติดต่อประสานงานเพื่อก้าวเข้าสู่ความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน

โดยมี ศิษย์เก่าจากหลากหลายวิชาชีพเข้าร่วม จำนวน 100 คน และได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร. ปรีดา ไชยา จากคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ ซึ่งได้รับการรับรองคุณสมบัติในการสร้างภาพลักษณ์นักบริหารมืออาชีพรุ่นใหม่ระดับนานาชาติจากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพจอห์นโรเบิร์ตพาวเวอร์ส ทั้งนี้ เพื่อให้ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ร่วมสร้างเสริมความรู้และพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีเพื่อความสำเร็จในการทำงาน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง 
 ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

About admin

Check Also

โครงการพบปะศิษย์เก่ากัมพูชา “กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพบปะศิษย์เก่า กัมพูชา “โครงการพระราชทานความช่วยเ หลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ …