Home / ข่าวทั้งหมด / โครงการพบปะศิษย์เก่ากัมพูชา “กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

โครงการพบปะศิษย์เก่ากัมพูชา “กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพบปะศิษย์เก่า กัมพูชา “โครงการพระราชทานความช่วยเ หลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมจูเลียน่า กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

โดยมี อาจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พลเอกณรงค์ แสงชนะศึก รองสมุหราชองครักษ์ กรมราชองครักษ์ นายดามพ์ บุญธรรม อัครราชทูต ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ คณะทำงานโครงการพระราชทานคว ามช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อน บ้าน ด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะผู้แทนกระทรวงการศึกษา เยาวชน และกีฬาของราชอาณาจักรกัมพู ชา คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ากัมพูชา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี ่ยนเรียนรู้ เพื่อทราบความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่ าในการพัฒนามหาวิทยาลัย และการพัฒนาระบบเครือข่ายศิ ษย์เก่าที่เข้มแข็ง ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างควา มสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิ ทยาลัยกับศิษย์เก่า โดยมีศิษย์เก่าโครงการพระรา ชทานความช่วยเหลือแก่ประเทศ เพื่อนบ้าน ด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่รุ่นแรกเป็นต้นมาได้ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เ ป็นจำนวนมาก 

<<ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

ภาพ : สินีนาฏ พรั่งพร้อมกุล
ข่าว : สุพรรณี นัดสันเทียะ
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

About admin

Check Also

โครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า หัวข้อ “กลยุทธ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการทำงาน”

วันนี้ (16 กรกฎาคม 2560) งานบริการศิษย์เก่า กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า หัวข้อ “กลยุทธ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการทำงาน”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *