• โครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า หัวข้อ “กลยุทธ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการทำงาน”

  • มมส จัดโครงการพบปะศิษย์เก่ากัมพูชา “กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

  • มมส จัดโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า หัวข้อ “พัฒนาตน พัฒนางาน สร้างจิตสำราญ เพื่องานสำเร็จ”

  • มมส จัดโครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า “เส้นทางอาชีพสู่อาเซียน”